Beleidsverklaring

Van Steenis is actief op het gebied van technische metingen in de civiele techniek, voor petrochemische industrie en aannemerij. Bij (semi-)overheidsinstanties en particulieren is het bureau actief in het verzamelen, verwerken en analyseren van geoinformatie. Deze volledige breedte die van Steenis kenmerkt in het vakgebied komt tot uiting in het mission statement:

VAN STEENIS BREED IN LANDMETEN

De gehele organisatie is zich bewust van een maatschappelijke en onafhankelijke rol in de samenleving. Van Steenis combineert de zorg voor kwaliteit met veiligheid en aandacht voor het milieu, in één integraal systeem.

Het doel van het kwaliteitsbeleid is dat Van Steenis als partner van haar klanten professionele meet- en adviesdiensten op het vakgebied geodesie, geo-informatie en hydrografie verzorgt. Zij wil daarbij bewerkstelligen dat kwaliteit een integraal element vormt in de beslissingen van de klant.

Het kwaliteitsbeleid is er mede op gericht om de wensen van de klant, werkprocessen en producten of diensten zorgvuldig op elkaar af te stemmen en in een continue, positieve ontwikkeling te brengen. Het doel is verbeteringen van de interne processen zichtbaar te maken, verbeteringen voor te stellen en veranderingen te implementeren middels goede evaluaties en communicatie. Zo verbeteren wij onze producten en diensten.

Van Steenis heeft een kwaliteitsmanagementsysteem waarin tevens veiligheid, gezondheid en milieu is geïntegreerd. Zo wordt een kwalitatief goed product gerealiseerd met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu. Hierbij zijn veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten gelijkwaardig aan het behalen van een financieel bevredigende projectresultaat en de continuïteit van het bedrijf op termijn. Het kwaliteit,- arbo- en milieuzorgsysteem (VGM) is gebaseerd op de normen NEN-EN-ISO 9001, ISO 14001 en de VCA** checklist voor veiligheid. Onderdeel 7.3 ‘Ontwerp en ontwikkeling’ van de norm ISO 9001 is uitgesloten.

De directie verklaart dat tijdens werkzaamheden de veiligheid en gezondheid van de werknemers voorop staat, met aandacht voor het voorkomen van persoonlijk letsel, milieu- of omgevingsschade. Aan het beleid wordt gestalte gegeven door onder andere training en opleiding, toolbox, het gratis beschikbaar stellen van juiste voorzieningen en door planvorming. Ook zal de directie na een ongeval de mogelijkheden onderzoeken om vervangend werk aan te bieden.

De individuele verantwoordelijkheid van de werknemers maakt onderdeel uit van het naleven van de regelgeving en voorschriften van dit beleid. De directie ziet erop toe dat de naleving van de relevante regelgeving en voorschriften wordt gecontroleerd en dat eventueel sturende maatregelen ter verbetering worden genomen. De directie ziet het signaleren van mogelijke veranderingen in wet- en regelgeving alsmede verbeteringen in genoemde zorg in het kwaliteitsbeleid ook als een verantwoordelijkheid van de werknemers zelf.

In het gehele bedrijfsproces wordt continu aandacht geschonken aan het milieu. Van Steenis wil de milieubelasting tot een minimum beperken en zo veel mogelijk voorkomen. Voortdurend wordt gezocht naar besparende maatregelen waarmee de milieubelasting van gereduceerd kan worden. Het milieubeleid van de organisatie is bekend bij de medewerkers en wordt op aanvraag beschikbaar gesteld aan externe belanghebbenden.

Van Steenis voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. Voorschriften uit de vigerende milieuvergunning (Activiteitenbesluit) worden nageleefd. Periodiek wordt getoetst of nieuwe wet- en regelgeving van kracht is geworden die van toepassing is op de organisatie. Indien dit het geval is, wordt door getoetst of aan de nieuwe wet- en regelgeving wordt voldaan en worden eventueel benodigde maatregelen getroffen.

Alle medewerkers dienen zich ervan bewust te zijn een schakel van de ketting te zijn die de organisatie vormt. De voorgenomen doelstellingen kunnen alleen worden gerealiseerd indien een ieder zich sociaal en maatschappelijk betrokken voelt en zich richt op voortdurend verbeteren. Een innovatieve instelling naar de markt, klantgericht denken, zowel binnen als buiten de organisatie en de zorg voor het milieu zijn daarbij een absolute noodzaak.

De VGM-coördinator treedt op als directievertegenwoordiger en heeft de volgende bevoegdheden:
zeker te stellen dat het kwaliteits- en milieumanagementsysteem is afgestemd op het gevoerde beleid;
verifiëren van het bereiken van doelstellingen en het onderzoeken van de doeltreffendheid en efficiëntie van het kwaliteits- en milieumanagementsysteem;
autoriseren van documenten voor het kwaliteits- en milieumanagementsysteem.

ing. K.L. de Weerd
Directeur Van Steenis

d.d. 1 februari 2015

  • Van Steenis Houten landmeten
twitterlinkedin