GIS/GEO-informatie

GIS- toepassingen voor beleid en beheer

Waar de ruimtelijke component van informatie een belangrijke rol speelt, kan een Geografisch Informatie Systeem worden ingezet als beleid- en beslissingsondersteunend systeem voor planning- en beheerstaken. Verbanden, die zonder toevoeging van de ruimtelijke dimensie niet aan het licht kwamen, worden via kaarten helder in beeld gebracht.
De doelmatigheid van een GIS wordt bepaald door de informatie die erin is opgeslagen en de analyses die met deze informatie kunnen worden uitgevoerd. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever levert Van Steenis de benodigde expertise voor het inwinnen van de juiste informatie en het uitvoeren van ruimtelijke analyses.

Effectbepaling

De effecten van ingrepen in een gebied kunnen met behulp van een GIS inzichtelijk gemaakt worden. Voorbeelden zijn de berekening van een geluidscontour rondom een weg, een ruimtegebruikanalyse bij de planning van een nieuwe woonwijk of de berekening van het effect van wijzigingen in de grondwaterstand op de gewasopbrengsten in een agrarisch gebied. Informatie omtrent dergelijke effecten is bijvoorbeeld relevant voor meer-studies, die voor verschillende projecten verplicht zijn gesteld.

Classificatie van beheersgegevens

GIS kan worden ingezet als onderdeel van een beheerssysteem. Voor de gemeente Soest zijn naast de topografische informatie ook de gegevens met betrekking tot de soort groenvoorziening in het gebied digitaal opgeslagen. Op deze manier kan de gemeente een onderscheid maken tussen bijvoorbeeld rozenperken en grasvelden en hierop de planning van haar onderhoudswerkzaamheden baseren.
  • Van Steenis Houten landmeten
twitterlinkedin